Warunki użytkowania
Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie  PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED PRZEGLĄDANIEM STRONY

PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE 2017 EXIDE TECHNOLOGIES.  WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 

Właścicielem wszystkich treści zamieszczonych na tej stronie takie jak teksty, dane, informacje o produkcie, grafiki, logo, zdjęcia i ikony przycisków jest Exide Technologies lub też są one użytkowane na licencji i podlegają międzynarodowym prawom autorskim lub prawom autorskim Stanów Zjednoczonych.  Zabrania się odtwarzania, modyfikacji dystrybucji, przekazywania, dalszej publikacji lub wyświetlania treści znajdujących się na tej stronie.

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. 512, zwaną dalej „ustawą DMCA” ) firma Exide Technologies wyznaczyła w Urzędzie Praw Autorskich w Stanach Zjednoczonych  specjalnego funkcjonariusza, którego zadaniem jest wykrywanie wszelkich naruszeń praw autorskich dokonywanych na pośrednictwem systemu komputerowego, którego właścicielem jest Exide Technologies, w tym tej strony.  Urząd Praw Autorskich w Stanach Zjednoczonych udzieli informacji dotyczących ustawy DMCA oraz sposobu kontaktowania się z firmą Exide Technologies w przypadku podejrzeń, że jakikolwiek system, którego właścicielem jest Exide Technologies, został użyty w celu naruszenia przysługujących Państwu praw autorskich.

Powiadomienia i roszczenia wzajemne można wysyłać pocztą lub e-mailem do radcy prawnego Exide Technologies. Dane kontaktowe są następujące:

Exide Technologies General Counsel
Exide Technologies SAS
5 allée des Pierres Mayettes
92636 Gennevilliers
France

ZNAKI TOWAROWE

Wszelkie nazwy handlowe, logo czy znaki towarowe mieszczące się na stronie są znakami towarowymi Exide Technologies lub podmiotów stowarzyszonych, chyba że podano inaczej.  Wykorzystywanie tych znaków towarowych w jest zabronione, chyba że podano inaczej.


ZGŁASZANIE INFORMACJI

W przypadku, gdy odwiedzający stronę przekaże jakiekolwiek informacje, w tym dane osobowe i opinie zwrotne, takie jak pytania, komentarze czy sugestie (razem zwane „Zgłoszeniami”), wszelkie takie zgłoszenia będą uznawane za niepoufne.  Exide Technologies zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie zgłoszenia i może swobodnie je odtwarzać, wykorzystywać,  przekazywać i dystrybuować innym bez żadnych ograniczeń.  Ponadto Exide Technologies może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły i idee, know-how lub technologie opisane w takich zgłoszeniach na dowolne cele.


ODSYŁACZE

W przypadku, gdy ta strona zawiera linki do innych stron Exide Technologies zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za polityki prywatności tych stron.  Prosimy użytkowników naszej strony, aby byli tego świadomi i zapoznali się z polityką prywatności danej strony, która gromadzi dane osobowe.  Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko danych gromadzonych przez tę stronę.


ZASTRZEŻENIA PRAWNE

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE UDOSTĘPNIANE SĄ NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZBYTU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW.  W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA ZRZEKANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC NINIIEJSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO PAŃSTWA PRZYPADKU.  UŻYTKOWNIKÓW INFORMUJE SIĘ, ŻE TREŚCI NA STRONIE MOGĄ OBEJMOWAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE.  EXIDE TECHNOLOGIES LUB DOSTAWCY TREŚCI MOGĄ W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA WPROWADZAĆ POPRAWKI LUB ZMIANY NA STRONIE, JEJ ZAWARTOŚCI LUB W DOWOLNYCH PRODUKACH I USŁUGACH OPISANYCH NA NIEJ.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIEXIDE TECHNOLOGIES LUB DOSTAWCY TREŚCI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, DOMNIEMANE LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM LUB STRACENIEM DANYCH LUB UTRATĄ PRZYCHODÓW BĄDŹ ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY  LUB TREŚCI NA NIEJ ZAMIESZCZONYCH LUB ZAMIESZCZONYCH NA SERWERZE LUB W ZWIĄZKU Z NIMI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PODSTAWĄ ROSZCZENIA SĄ WARUNKI UMOWY, NIEDBALSTWO CZY INNE. 


JURYSDYKCJA

Właścicielem i operatorem strony jest Exide Technologies.  Przeglądanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronie oznacza zgodę na warunki użytkowania. 
 

Exide Technologies SAS
5 allée des Pierres Mayettes
92636 Gennevilliers
France